Warunki techniczne

STOP HATE / POSTER SHOW
Formuła: projekt społeczny, non-proft

Organizatorzy:
Malta Festival 2019 / Poznań Wolny od Nienawiści
Kurator:
Mirosław Pawłowski
Koordynatorzy:
Krzysztof Hoffmann / Krzysztof Dziamski / Władysław Szebiotko
Cel:
stworzenie galerii plakatów o określonej w tytule tematyce
Uczestnicy:
artyści, projektanci, graficy, studenci uczelni artystycznych,
wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów
grafcznych.
Warunki techniczne:
format plakatu: B1 (70 X 100 cm), prace należy przygotować
w formie plików .pdf .eps, lub .tiff
Termin nadsyłania prac:
1 kwietnia 2018 – 31 maja 2019.
Prace należy przesyłać przez wetransfer.com na adres:
ofce@stop-hate.com

Organizatorzy gwarantują:
— publikacja projektu na dedykowanej stronie www
oraz na proflach Facebook’owych,
— album z nadesłanymi projektami,
— prace będą eksponowane w przestrzeni miejskiej
we współpracy z Malta Festival 2019,
— wystawa prac w jednej z galerii poznańskich.
— wernisaż w formule wydarzenia Flash mob i film
z wernisażu
Licencja:
Proponujemy domyślną licencję na zasadach
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International Public License.

Technical conditions

STOP HATE / POSTER SHOW
Formuła: social project, non-proft
Organizers:
Malta Festival 2019 / Poznań Free of Hate
Executive:
Mirosław Pawłowski
Coordinators:
Krzysztof Hoffmann / Krzysztof Dziamski / Władysław Szebiotko
Goal:
creating a gallery of posters about the subject matter described
Pupitors:
artists, designers, graphic designers, students of art academies , architecture departments and faculties and arts majors, design teams of advertising agencies and post-graduate studies.
Technical conditions:
poster format: B1 (70 X 100 cm), work should be prepared in the form of .pdf .eps files, or .tiff
Deadline for submitting works:
April 1, 2018 – 31 May 2019.
The works should be sent by wetransfer.com to the following address:
ofce@stop-hate.com

Organizers guarantee:
 – publication of the project on a dedicated website and on Facebook profiles,
 – an album with submitted projects,
 – works will be exposed in urban space cooperation with Malta Festival 2019,
 – exhibition of works in one of the Poznan galleries.
 – opening of the Flash mob event and film from the opening.
License:
We offer a default license on the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International Public License.