Autor: Lex Dziewiński / 2017 / Poznań / tytuł: Pożegnanie zimy.

Idea

Zapraszamy do projektu artystycznego STOP HATE / POSTER SHOW. Organizatorom zależy na zwrócenie uwagi na rosnący poziom negatywnych emocji społecznych. Zorganizowana nienawiść i towarzysząca jej słowna i fizyczna agresja leży u podstaw niezwykle niebezpiecznych zjawisk takich jak: faszyzm, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne itp. Jesteśmy przekonani, że skuteczną reakcją na toksyny nienawiści jest tolerancja, empatia, akceptacja odmienności i takie wartości chcielibyśmy propagować. Jednak to tylko nasza niezobowiązująca sugestia, jedynym ograniczeniem jest temat „toksycznej nienawiści” i w jego ramach uruchamiajcie swoją kreatywność i artystyczną inwencję.


Zakwalifkowane prace będą prezentowane w przestrzeni miejskiej Poznania w ramach MALTA FESTIVAL 2019, tworząc ważne wydarzenie społeczne, polityczne i kulturowe.

Idea

Welcome to the artistic project STOP HATE / POSTER SHOW. Organizers want to pay attention to the growing level of negative social emotions. Organized hatred and the accompanying verbal and physical aggression underlies extremely dangerous phenomena such as fascism, racism, xenophobia, discrimination on the grounds of sex, sexual orientation, religion, ethnicity, etc. We are convinced that an effective response to hate toxins is tolerance , empathy, acceptance of otherness and such values ​​we would like to propagate. However, this is only our non-binding suggestion, the only limitation is the topic of „toxic hatred” and within it, run your creativity and artistic inventiveness.

Excavated works will be presented in the urban space of Poznań as part of MALTA FESTIVAL 2019, creating an important social, political and cultural event.